Alla porta Picciula (II filippica)

Caru amicu, tu mo’ m’ha’ spiecari,

pircè, ti la porta Picciula no’ si po’ passari;

tu mi tici: “oooffh! Non è cosa ti moni,

quiddi sta’ preunu pi l’elezioni”.

 

Sini! Iu capescu ca pi lu poteri

trascurunu la casa e li mugghieri;

ma avi teci anni ca stannu minati

cu la spiranza, lu cuvernu, cu cati!

 

Tu li viti ‘mpusimati,

belli tirati e ‘ntulittati;

ci riflietti, so’ cosi fini,

stannu ti uardia alli Cilistini.

 

Ci li sienti poi parlari,

no’ la spicciunu ti cuntari;

sapunu tuttu ti ogni cosa,

ti lu viersu e di la prosa;

 

sapunu ti fori e di spitali,

quant’anni teni Carnuali;

sapunu ti Leggi e di la scola,

uardunu quedda ca vai sola.

 

Sapunu ti arti e di mistieri,

sapunu ti vinu e di bicchieri;

sapunu, tisi allu pisulu,

tutti li pili ca puerti ‘n culu.

 

Sapunu ti palli e di ministri,

ti canzoni e di canistri

sapunu, ‘nzomma’, tiri alla genti

ca a ci cuverna è ‘nu fitenti.

 

Ci li sienti, so’ dimocristiani,

allu chiù tardu, ripubblicani;

ti ticunu, poi, ca so’ socialisti

ma ci li cratti so’ tutti fascisti.

 

Ci stai cu loru cu chiù intaressi,

ti llevunu ti la crocchia ti li fessi;

e cu ‘na papocchia ti ‘nu duttori

ddivienti subbutu ‘monsignori.

Ci passa ‘ncununu signalatu,

sottarazzu ti sienti piggiatu

ticunu: “uarda cumpa’! tienimenti,

viti cuddu? No’ capesci nienti!”

 

Propria ieri, alla porta Picciula

è scuppiata casa micciula;

cu ‘na spenta e ‘nu cuerpu ti manu

è catutu Francu Tamianu.

 

Quattru vagnuni ti la maggiuranza

si n’hannu sciuti ‘ntra la misculanza,

e no’ sapunu ca, tra quiddi bbancuni,

fannu la parti ti li zzanguni.

 

Puru quedd’atri, veramenti,

sembrunu ‘na massa ti fitienti

pircè, poi, m’hanna spiecari

com’hannu fattu cu si fannu fricari.

 

Vincera l’elezioni e foi ‘nu succissoni

la destra la ‘rruccara a cuddu cantoni,

e toppu teci anni ti cuvernu ‘ccucchiati

si nni sta’ tornunu a casa scurnati.

 

Mo’, caru amicu, no li sta’ viti

quiddi quattru vecchi ribbambiti?

pi lu priesciu ti l’elezioni, ‘stu stati,

vannu girandu cu li quazi pisciati!

 

Sicuru, ca li sta’ vesciu: citrulu!

Mo’ a ci cchiù, voli ti pigghia pi culu,

e di lu bbisuegnu ti la povara genti

sisini certu, no’ si ‘nni fottunu nienti.

 

Iu, cunsigli no’ ni tau a nisciunu

pircè, cu sbaglia, è libburu ognunu,

ma la sinistra mo’ s’ava ‘mparari

ca ti ‘ncierti cristiani no’ s’ava fitari.

 

Si ni bbinchia cu faci riunioni

sobbra alli circuli e a li sizzioni;

ci ‘ntra la pulitaca vuè ddivienti ‘ncununu,

ti la porta Picciula ha ddivintari patrunu.